Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Projekty a dotace
Velikost textu:  A AA
Projekty a dotace

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
Číslo a název výzvy: 01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu: Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Projekt je realizován s účinnou spoluprací.
evropská dotace.jpg 
   
Stručný popis operace:
V důsledku realizace projektu dojde k vývoji konkurenceschopného modulového zařízení (komerční výstup), jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popř. i komunální využití. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu. Výstupy projektu: ověřená technologie a 2 funkční vzorky.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 
2. Operační progra​m Doprava
 

Priorit​ní osa: 

2 - Silniční infr​astruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

 

Spe​cifický cíl: 

2.2 - Vy​tvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti


Názvy pr​ojektů:

Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1)
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2)
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 3. fáze (Projekt 2)

 

Registrační čísla p​rojektů:

CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000317
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000459
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000460
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_081/0000510
 

Cíl proj​ektů:

Hlavním​ cílem projektů je především podpořit používání vodíkové technologie širokou veřejno​stí v každodenním životě tak, aby se stala běžným doplňkem portfolia alternativních paliv. Tomuto cíli hustší infrastruktura plnicích stanic velmi signifikantně napomáhá.

Realizací projektů se očekává řada pozitivních změn. První z nich je zvýšené povědomí a následná podpora rozvoje vodíkových technologií na území České republiky. Obohacení vodíkové infrastruktury o pět plnících stanic by mělo zapříčinit zvýšenou poptávku široké veřejnosti (ať už běžných obyvatel anebo dopravců z firemního/veřejného sektoru) po vozidlech poháněných tímto palivem. Zvýšit by se měl také zájem dodavatelů vodíkových technologií, ať už se jedná o komponenty samotných stanic či součástí vozidel. Vodík by se v budoucnu mohl stát běžnou možností pro všechny, kdo se rozhodnou jít cestou alternativních paliv. Dalším důsledkem podpory výstavby vodíkové infrastruktury by měl být i zlepšení vlivu dopravy na čistotu ovzduší, jelikož technologie vodíkových vozidel je technologie, která se vyznačuje nulovými emisemi nežádoucích plynů.​


  
 
 
 

Stručný po​pis projektů:

Rostoucí poptávka po alternativních pohonných hmotách, která je přirozeným důsledkem celoevropské snahy o snížení emisí skleníkových plynů, představuje velký potenciál pro budoucí rozvoj tohoto sektoru. Vedle již známých alternativních pohonných hmot, tj. elektrická en​ergie či zkapalněný/stlačený zemní plyn (LNG/CNG), se tak do centra zájmu dostává i relativně nová pohonná hmota: vodík.

Projekty výstavby vodíkových plnicích stanic (dále jen „Projekty“) realizovány společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jsou zaměřeny na podporu rozvoje vodíkové infrastruktury v rámci Če​ské republiky. Ta má díky své geografické poloze nejen ve středu Evropy, ale rovněž i transevropské páteřní sítě TEN-T, pozitivní předpoklady pro budoucí využití nově vybudovaných stanic.

V rámci pilotních Projektů připravuje společnost výstavbu šesti výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot pod značkou BENZINA. Konkrétně v Praze (dvě stanice), Litvínově, Brně, Plzni a Ostravě. Čtyři z těchto lokalit (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava) se navíc nachází na strategické pozici – spojnici sítě TEN-T. Očekává se, že tato infrastruktura bude mít významný přeshraniční přesah a využívat ji budou jak osobní, tak i tranzitní dopravci primárně z Rakouska a Německa, zájem se však očekává i ze Slovenska a Polska.

TYTO PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY.

 
 
3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Číslo a název výzvy: 01_17_165 - Potenciál - V. výzva
 
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016037 
 
Název projektu: ROZŠÍŘENÍ VAV INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL O POKUSNOU PYROLÝZNÍ JEDNOTKU
 
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vybudovat modulární výzkumně-vývojovou infrastrukturu, která by umožnila rozšíření portfolia vyráběných rafinérských a petrochemických produktů v reakci na nejnovější trendy v oblastech obnovitelných zdrojů energie, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 evropská dotace.jpg
 
Stručný popis operace: Předmětem projektu bylo rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. o experimentální zařízení – pyrolýzní jednotku s příslušenstvím pro výzkum a vývoj metod chemického zpracování odpadních plastů. Výstupem projektu je experimentální technologie pyrolýzy plastových odpadů jako jeden z modulů této infrastruktury, jejíž produkty budou využitelné ve výrobě petrochemických produktů, jako jsou monomery, rozpouštědla, mazadla, změkčovadla, plastový materiál, případně vodík. Na základě realizace projektu je možné v experimentálním zařízení – Pyrolýzní jednotce zpracovávat odpadní plasty v měřítku (max. 15 kg/hod).
 
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to na základě smluvně dohodnutých podmínek a v době, kdy není zařízení využíváno samotným příjemcem podpory.
 
Nabízené služby / technologie:
 
Nabízíme provedení experimentů na nově vybudované Pyrolýzní testovací jednotce (experimentální zařízení) se zpracovatelskou kapacitou až 15 kg hodinově plastového odpadu. Pyrolýzní jednotka je určena pro VaV teplotní depolymerace odpadních plastů, zejména potom ke studiu vlivu reakčních podmínek a zpracovávaného odpadního plastu / plastové směsi na hmotovou bilanci a kvalitu vyráběných produktů (plyn – kapalina – pevný zbytek).
 
Bližší informace: Ing. Michal Zbuzek, PhD., tel.: +420 736 508 862, e-mail: michal.zbuzek@orlenunipetrol.cz
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 

 

4. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Dotační program: Program TRIO

4. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Název projektu: FV30083 - TECHNOLOGIE VÝROBY ETHYLENU Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

 

Cíl projektu: Cílem je návrh dvou technologických postupů výroby ethylenu ze surovin vyráběných z přeměn biomasy tak, aby mohly být integrovány do stávající(ch) velkokapacitní(ch) jednotky(ek) a tím se zlepšila flexibilita těchto jednotek z hlediska surovinového poolu a přispělo se ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto jednotek jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska plnění požadavků ekologické legislativy, očekávaných v budoucnosti.

 

Stručný popis operace: Výzkumný projekt je zaměřen na dvě témata, jejichž společným jmenovatelem je výroba základního petrochemického monomeru ethylenu ze surovin z obnovitelných zdrojů. Prvním tematickým okruhem je výzkum a vývoj vlastního katalyzátoru a tech-nologického postupu výroby ethylenu katalytickou dehydratací ethanolu, získávaného bi-ochemickými postupy z přírodních surovin. Důraz je kladen na flexibilitu a univerzál-nost procesu tak, aby dokázal využívat surovinu (ethanol) mající původ v různých přírod-ních surovinách (např. třtinový cukr, škrob, celulóza i hemicelulóza z různých typů bio-masy), získávanou různými biochemickými postupy. Nový postup je vyvíjen tak, aby byl po finalizaci integrovatelný do stávajícího procesu výroby ethylenu pyrolýzou, se snahou o maximální využití existujících částí technologické linky, zejména separační řady.

Druhým tematickým okruhem projektu je výzkum využití uhlovodíků z deoxygenace rostlinných olejů a živočišných tuků, zejména odpadních (HVO), jakožto surovin pro výrobu ethylenu pyrolýzou. Bude studována jak samostatná pyrolýza těchto uhlovodíků s dlouhými uhlíkovými řetězci, tak jejich kopyrolýza s klasickými surovinami ropného původu. Toto studium je prováděno jak experimentálně s využitím laboratorní mikro-pyrolýzní jednotky, tak pomocí simulací s využitím matematického modelu. 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU V PROGRAMU TRIO. 
​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL