Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Projekty a dotace
Velikost textu:  A AA
Projekty a dotace

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu: Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
 
Cíl projektu:

Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj mult​ifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Projekt je realizován s účinnou spoluprací.


evropská dotace.jpg 
   
Stručný popis operace:

V důsledku realizace projektu dojde k vývoji konkurenceschopného modulového zařízení (komer​ční výstup), jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popř. i komunální využití. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu. Výstupy projektu: ověřená technologie a 2 funkční vzorky.

 

TENTO PROJEKT JE S​POLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 
2. Operační progra​​m Doprava
 

Priorit​ní osa: 

2 - Silniční infrastr​​uktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

 

Spe​cifický cíl: 

2.2 - Vy​tvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti


Názvy pr​ojektů:

Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1)
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2)
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 3. fáze (Projekt 2)

 

Registrační čísla p​rojektů:

CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000317
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000459
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000460
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_081/0000510
 

Cíl proj​ektů:

Hlavním cílem projektů je především podpořit používání vodíkové technologie širokou veřejno​stí v každoden​​ním životě tak, aby se stala běžným doplňkem portfolia alternativních paliv. Tomuto cíli hustší infrastruktura plnicích stanic velmi signifikantně napomáhá.

Realizací projektů se očekává řada pozitivních změn. První z nich je zvýšené povědomí a následná podpora rozvoje vodíkových technologií na území České republiky. Obohacení vodíkové infrastruktury o pě​t plnících stanic by mělo zapříčinit zvýšenou poptávku široké veřejnosti (ať už běžných obyvatel anebo dopravců z firemního/veřejného sektoru) po vozidlech poháněných tímto palivem. Zvýšit by se měl také zájem dodavatelů vodíkových technologií, ať už se jedná o komponenty samotných stanic či součástí vozidel. Vodík by se v budoucnu mohl stát běžnou možností pro všechny, kdo se rozhodnou jít cestou alternativních paliv. Dalším důsledkem podpory výstavby vodíkové infrastruktury by měl být i zlepšení vlivu dopravy na čistotu ovzduší, jelikož technologie vodíkových vozidel je technologie, která se vyznačuje nulovými emisemi nežádoucích plynů.​


  
 
 
 

Stručný po​pis projektů:

Rostoucí poptávka po alternativních pohonných hmotách, která je přirozeným důsledkem celoevropské sn​ahy o snížení emisí skleníkových plynů, představuje velký potenciál pro budoucí rozvoj tohoto sektoru. Vedle již známých alternativních pohonných hmot, tj. elektrická en​ergie či zkapalněný/stlačený zemní plyn (LNG/CNG), se tak do centra zájmu dostává i relativně nová pohonná hmota: vodík.

Projekty výstavby vodíkových plnicích stanic (dále jen „Projekty“) realizovány společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jsou zaměřeny na podporu rozvoje vodíkové infrastruktury v rámci České republiky. T​​a má díky své geografické poloze nejen ve středu Evropy, ale rovněž i transevropské páteřní sítě TEN-T, pozitivní předpoklady pro budoucí využití nově vybudovaných stanic.

V rámci pilotních Projektů připravuje společnost výstavbu šesti výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot pod značkou BENZINA. Konkrétně v Praze (dvě stanice), Litvínově, ​Brně, Plzni a Ostravě. Čtyři z těchto lokalit (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava) se navíc nachází na strategické pozici – spojnici sítě TEN-T. Očekává se, že tato infrastruktura bude mít významný přeshraniční přesah a využívat ji budou jak osobní, tak i tranzitní dopravci primárně z Rakouska a Německa, zájem se však očekává i ze Slovenska a Polska.

TYTO PROJEKTY JS​OU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY.

 

3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Číslo a název výzvy: 01_17_165 - Potenciál - V. výzva
 
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016037 
 
Název projektu: ROZŠÍŘENÍ VAV INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL O POKUSNOU PYROLÝZNÍ JEDNOTKU
 

Cíl proj​ektu: 

Cílem projektu byl​o vybudovat modulární výzkumně-vývojovou infrastrukturu, která by umožnila rozšíření portfolia vyráběných rafinérských a petrochemických produktů v reakci na nejnovější trendy v oblastech obnovitelných zdrojů energie, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

 evropská dotace.jpg
 

Stručný po​pis operace: 

Předmětem projektu bylo rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. o experimentální zařízení – pyrolýzní jednotku s příslušenstvím pro výzkum a vývoj metod chemického zpracování odpadních plastů. Výstupem projektu je experimentální technologie pyrolýzy plastových odpadů jako jeden z modulů této infrastruktury, jejíž produkty budou využitelné ve výrobě petrochemických produktů, jako jsou monomery, rozpouštědla, mazadla, změkčovadla, plastový materiál, případně vodík. Na základě realizace projektu je možné v experimentálním zařízení – Pyrolýzní jednotce zpracovávat odpadní plasty v měřítku (max. 15 kg/hod).

 
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to na základě smluvně dohodnutých podmínek a v době, kdy není zařízení využíváno samotným příjemcem podpory.
 
Nabízené služby / technologie:
 
Nabízíme provedení experimentů na nově vybudované Pyrolýzní testovací jednotce (experimentální zařízení) se zpracovatelskou kapacitou až 15 kg hodinově plastového odpadu. Pyrolýzní jednotka je určena pro VaV teplotní depolymerace odpadních plastů, zejména potom ke studiu vlivu reakčních podmínek a zpracovávaného odpadního plastu / plastové směsi na hmotovou bilanci a kvalitu vyráběných produktů (plyn – kapalina – pevný zbytek).
 
Bližší informace: Ing. Michal Zbuzek, PhD., tel.: +420 736 508 862, e-mail: michal.zbuzek@orlenunipetrol.cz
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 
 

4. Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Dotační program: Program TRIO

4. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Název projektu: FV30083 - TECHNOLOGIE VÝROBY ETHYLENU Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

 

Cíl projek​tu: 

Cílem je návrh dvou technologických postupů výroby ethylenu ze surovin vyráběných z přeměn biomasy ta​k, aby mohly být integrovány do stávající(ch) velkokapacitní(ch) jednotky(ek) a tím se zlepšila flexibilita těchto jednotek z hlediska surovinového poolu a přispělo se ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto jednotek jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska plnění požadavků ekologické legislativy, očekávaných v budoucnosti.

 

Stručný popis oper​ace: 

Výzkumný projekt je zaměřen na dvě témata, jejichž společným jmenovatelem je výroba základního petrochemického monomeru ethylenu ze surovin z obnovitelných zdrojů. Prvním tematickým okruhem je výzkum a vývoj vlastního katalyzátoru a tech-nologického postupu výroby ethylenu katalytickou dehydratací ethanolu, získávaného bi-ochemickými postupy z přírodních surovin. Důraz je kladen na flexibilitu a univerzál-nost procesu tak, aby dokázal využívat surovinu (ethanol) mající původ v různých přírod-ních suro​vinách (např. třtinový cukr, škrob, celulóza i hemicelulóza z různých typů bio-masy), získávanou různými biochemickými postupy. Nový postup je vyvíjen tak, aby byl po finalizaci integrovatelný do stávajícího procesu výroby ethylenu pyrolýzou, se snahou o maximální využití existujících částí technologické linky, zejména separační řady.

Druhým tematickým okruhem projektu je výzkum využití uhlovodíků z deoxygenace rostlinných olejů a živo​čišných tuků, zejména odpadních (HVO), jakožto surovin pro výrobu ethylenu pyrolýzou. Bude studována jak samostatná pyrolýza těchto uhlovodíků s dlouhými uhlíkovými řetězci, tak jejich kopyrolýza s klasickými surovinami ropného původu. Toto studium je prováděno jak experimentálně s využitím laboratorní mikro-pyrolýzní jednotky, tak pomocí simulací s využitím matematického modelu. 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO R​OZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU V PROGRAMU TRIO. 5. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_18_183_ÚSPORY ENERGIE – IV. VÝZVA​

Název projektu: Optimalizace čerpacích stanic vodáren
Registrační číslo projektu: ​CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017120
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je dosažení energetické úspory optimalizací provozu čerpadel a osazením frekvenčními měniči.

evropská dotace.jpg 

Představení projektu:

Předmětem projektu energetických úspor je optimalizace čerpadel chladicího okruhu. V procesu rafinerie je nezbytné odvádět přebytečné teplo z chemických procesů. Většina čerpaného množství vody slouží k chlazení. Chlazení zajišťuje soustava čerpacích stanic, které jsou v několika případech vzájemně propojené. Navržené opatření řeší zlepšení účinnosti čerpací stanice, a to na základě úprav stávajících čerpadel a zaregulování jejich pohonů pomocí frekvenčních měničů.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁN​Í A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.​​P4VTR.jpg

Název projektu: Přípravná fáze projektu podporující realizaci strategického projektu Wabigas

Cíl projektu: Zpracování čtyř studií zaměřených na problematiku odpadní biomasy v navazujícím časovém plnění ve spolupráci se kolektivy specialistů v dané oblasti zájmu.


Představení projektu:

Posouzení dostupnosti biomasy v České republice na základě analýzy dostupných informací, dat z databází a průzkumu trhu dané komodity. Cílem analýzy a predikce potenciálu odpadní zbytkové biomasy bylo zhodnocení reálných dat, modelových předpokladů v oblasti zemědělství dle kategorizace komodit dle REDII.  Ze závěrů prvního posouzení dostupnost biomasy došlo k rozšíření rozsahu potencionálních zdrojů biomasy dle daných s doplněním konkrétních informací na základě přímé komunikace. V koncepční studii příjmu a zpracování surovin bylo navrhnuto řešení záměru ve vytipované lokalitě, napojení na infrastrukturu, posouzení technických a logistických omezení a zároveň hrubý cenový odhad nákladů na realizaci.


Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“


Progra​m THÉTA: Pátá veřejná

soutěž

P​odprogram 2: Strategické energetické technologie

Poskytov​atel podpory: Technologická agentura ČR

Identifikační č​íslo projektu: TK05020059

Název proj​ektu: Syntéza vodíku z druhotné suroviny

Popis a cíle p​​rojektu: Projekt je zaměřen na výzkum heterogenního katalyzátoru pro přímý rozklad sulfanu, jako nového alternativního zdroje vodíku. Cílem projektu je vývoj vhodného typu katalyzátoru aktivního v přímém rozkladu sulfanu jako vedlejšího rafinérského produktu.

Tento projekt je ​spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.

www.tacr.cz​

TAČR.png 
 

Národní plán obnovy

Komponenta: 2.7 Cirkulá​rní ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Název proj​ektu: Obnova vodovodní sítě pitné vody v areálu Petrochemie

Registrační číslo proj​ektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0004755

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace úsporných opatření na distribuční soustavě pitné vody v areálu Petrochemie společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., které přispějí ke zlepšení vodohospodářské infrastruktury v rámci podniku


Financovano Evropskou Unii.png Narodni plan obnovy.png
Ministerstvo prumyslu a obchodu.png 

Představ​ení projektu:

Projekt řeší problematiku vodního hospodářství společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v areálu Petrochemie​​, a to konkrétně distribuční soustavy pitné vody. V rámci předloženého projektu bude realizováno úsporné opatření v podobě celkové obnovy hlavního řádu distribuční soustavy pitné vody.


NA TENTO PROJEKT ​JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE PROSTŘEDNICTVÍM NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.Moderniz​ační fond

Program: 3. ​Zlepšení energetick​é účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)

Název projektu:​ Rekuperace tepla spalin v rafinerii Kralupy

Registrační ​číslo projektu: 7212100005

Cíl projektu: Cíl​em projektu je snížení spotřeby energie a snížení emisí CO2 prostřednictvím využití odpadního tepla ve spalinách. Přidáním rekuperační jednotky do výrobního procesu lze využít maximální možné množství tepla v rámci výrobního procesu a vypouštět jen nezbytně nutné množství

Představení p​rojektu:

Projekt se týká využití odpadního tepla spalin v rafinerii Kralupy na výrobu napájecí vody pro jednotku fluidního katalytického krakování (FCC). Využití tepla spalin bude umožněno díky použití speciálních plastových výměníků umožňujících ochlazení spalin pod jejich rosný bod, kdy dojde ke kondenzaci kyseliny sírové, vůči jejímuž působení jsou plastové výměníky odolné, a tedy nepodléhají korozi ani jiné destrukci zařízení. Projekt rekuperace tepla spalin bude proveden ve stávajících a nových stavebních objektech. Budou doplněny nové provozní soubory pro přípravu napájecí vody a předehřev napájecí vody.

modernizacni fond.png​​​​​


​​​Modernizační fond

Program: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna s akumulací energie pomocí vodíku

Registrační číslo projektu: 7211200057

Cíl projektu: Cílem projektu je výstavba nového zdroje obnovitelné energie s akumulací elektrické energie pomocí vodíku. Fotovoltaická elektrárna je navržená inovativním způsobem, který zajišťuje převedení maximálního množství výkonu pro potřeby elektrolyzéru. Takto vyrobený vodík lze následně využít nejen pro přímou dekarbonizaci dopravy použitím v FCEV automobilech, ale zároveň také pro dekarbonizaci výroby standardních paliv nebo plastů. Jedná se o komplexní řešení využití obnovitelných zdrojů energie a následné akumulace do vodíku.

Představení projektu:

Předmětem projektu je instalace nového, fotovoltaického zdroje obnovitelné energie doplněným o technologii akumulace elektrické energie pomocí vodíku. Další částí projektu je připojení k Lokální distribuční soustavě ORLEN Unipetrol v areálu Chempark Záluží přes VN rozvodnu.

Projekt představuje komplexní řešení využití obnovitelných zdrojů energie a následné akumulace do vodíku. Zkušenosti získané při realizaci projektu mohou posloužit i dalším průmyslovým odvětvím v budoucím rozvoji nově vznikajícího směru.

modernizacni fond.png

​​​

Program TREND: TREND 3 (STA02020FW030)

Podprogram 1 – Technologičtí lídři

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR

Identifikační číslo projektu: FW03010367

Název projektu: Výzkum a vývoj technologie čištění a recyklace upotřebených kuchyňských olejů včetně systému jejich sběru

Popis a cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vyvinout a pilotně ověřit technologii čištění a úpravy použitých kuchyňských olejů (Used Cooking Oils – UCO) na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských procesech a připravit dokumentaci pro demonstrační, popř. provozní provedení technologie.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.


TAČR.png 

Program TREND: TREND 1 (STA02019FW010)

Podprogram 1 – Technologičtí lídři

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR

Identifikační číslo projektu: FW01010158

Název projektu: Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

Popis a cíle projektu: Cílem projektu je úspěšně vyvinout technologii materiálového využití odpadních plastů a pryže z odpadních pneumatik, které budou následně využity v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR. Projekt vychází z potřeby integrace alternativních surovin do rafinérských a petrochemických technologií s cílem snížení uhlíkové stopy a efektivnějšího využití plastových odpadů. Z hlediska plánovaných změn v legislativě, přebytku odpadních plastů a nedostatečných možností v recyklaci a nedostatku technologií opětovného využití je tento návrh řešení zcela v souladu s politikou EU v oblasti nakládání s plasty.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.


​​Číslo a název výzvy: CEF-T-2021-AFIFCOEN
Název projektu: Výstavba dobíjecích Hubů v České republice

Registrační číslo projektu: 101136495

Délka realizace projektu: 2023–2026
Přidělená dotace: 1 200 000 EUR

Cíl projektu: 

Hlavním cílem tohoto projektu je výstavba sítě veřejně přístupných dobíjecích stanic umožňujících elektrické nabíjení pro lehké užitkové elektromobily, podél páteřní sítě TENT v České republice.

Cílem projektu je tak výstavba 8 dobíjecích stanic s 32 dobíjecími místy, s minimálním dobíjecím výkonem 150 kW a minimálním připojením k síti 600 kVA ve všech 8 lokalitách s každodenní dostupností všem uživatelům pro potřeby dobíjení 24/7.  • Starovičky, D2​
  • ​Devět Křížů, D1 (směr Praha)
  • ​​Devět křížů, D1 (směr Brno)
  • Žerůvky, D1
  • Cheb (směr z Prahy)​
  • Velká Dobrá, D6 (směr Praha)
  • Kladruby, D5​
  • Osice LS, D11 (Směr Praha)
 
​​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL