Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Projekty a dotace
Velikost textu:  A AA
Projekty a dotace

1. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
Číslo a název výzvy:             01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
 
Název projektu:                     Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
 
Registrační číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Projekt je realizován s účinnou spoluprací.
evropská dotace.jpg 
   
Stručný popis operace:
 
V důsledku realizace projektu dojde k vývoji konkurenceschopného modulového zařízení (komerční výstup), jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popř. i komunální využití. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu. Výstupy projektu: ověřená technologie a 2 funkční vzorky.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 
2. Operační progra​m Doprava
 
Prioritní osa: 
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Specifický cíl: 
2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Názvy projektů:
Výstavba vodíkových plnících stanic BENZINA
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1)
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2)

Registrační čísla projektů:
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000317
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000459
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_071/0000460
 
Cíl projektů:
Hlavním cílem projektů je především podpořit používání vodíkové technologie širokou veřejností v každodenním životě tak, aby se stala běžným doplňkem portfolia alternativních paliv. Tomuto cíli hustší infrastruktura plnicích stanic velmi signifikantně napomáhá.

Realizací projektů se očekává řada pozitivních změn. První z nich je zvýšené povědomí a následná podpora rozvoje vodíkových technologií na území České republiky. Obohacení vodíkové infrastruktury o pět plnících stanic by mělo zapříčinit zvýšenou poptávku široké veřejnosti (ať už běžných obyvatel anebo dopravců z firemního/veřejného sektoru) po vozidlech poháněných tímto palivem. Zvýšit by se měl také zájem dodavatelů vodíkových technologií, ať už se jedná o komponenty samotných stanic či součástí vozidel. Vodík by se v budoucnu mohl stát běžnou možností pro všechny, kdo se rozhodnou jít cestou alternativních paliv. Dalším důsledkem podpory výstavby vodíkové infrastruktury by měl být i zlepšení vlivu dopravy na čistotu ovzduší, jelikož technologie vodíkových vozidel je technologie, která se vyznačuje nulovými emisemi nežádoucích plynů.

  
 


Stručný popis projektů:
Rostoucí poptávka po alternativních pohonných hmotách, která je přirozeným důsledkem celoevropské snahy o snížení emisí skleníkových plynů, představuje velký potenciál pro budoucí rozvoj tohoto sektoru. Vedle již známých alternativních pohonných hmot, tj. elektrická energie či zkapalněný/stlačený zemní plyn (LNG/CNG), se tak do centra zájmu dostává i relativně nová pohonná hmota: vodík.

Projekty výstavby vodíkových plnicích stanic (dále jen „Projekty“) realizovány společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jsou zaměřeny na podporu rozvoje vodíkové infrastruktury v rámci České republiky. Ta má díky své geografické poloze nejen ve středu Evropy, ale rovněž i transevropské páteřní sítě TEN-T, pozitivní předpoklady pro budoucí využití nově vybudovaných stanic.

V rámci pilotních Projektů připravuje společnost výstavbu pěti výdejních míst na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot pod značkou BENZINA. Konkrétně v Praze (dvě stanice), Litvínově, Brně a Plzni. Tři z těchto lokalit (Praha, Brno a Plzeň) se navíc nachází na strategické pozici – spojnici sítě TEN-T. Očekává se, že tato infrastruktura bude mít významný přeshraniční přesah a využívat ji budou jak osobní, tak i tranzitní dopravci primárně z Rakouska a Německa, zájem se však očekává i ze Slovenska a Polska.
 
TYTO PROJEKTY JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY.

 
3. Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_17_165 - Potenciál - V. výzva
 
Název projektu: ROZŠÍŘENÍ VAV INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI ORLEN UNIPETROL O POKUSNOU PYROLÝZNÍ JEDNOTKU
 
Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat modulární výzkumně-vývojovou infrastrukturu, která by umožnila rozšíření portfolia vyráběných rafinérských a petrochemických produktů v reakci na nejnovější trendy v oblastech obnovitelných zdrojů energie, ochrany ovzduší a nakládání s odpady.
 evropská dotace.jpg
 
Stručný popis operace: Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. o experimentální zařízení – pyrolýzní jednotku s příslušenstvím pro výzkum a vývoj metod chemického zpracování odpadních plastů. Výstupem projektu bude experimentální technologie pyrolýzy plastových odpadů jako jeden z modulů této infrastruktury, jejíž produkty budou využitelné ve výrobě petrochemických produktů, jako jsou monomery, rozpouštědla, mazadla, změkčovadla, plastový materiál, případně vodík. Na základě realizace projektu bude možné v experimentálním zařízení – Pyrolýzní jednotce zpracovávat odpadní plasty v poloprovozním měřítku (max. 10 kg/hod), včetně navazující dehalogenace produktů pyrolýzy.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


4. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Dotační program: Program TRIO

4. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

 

Název projektu: FV30083- TECHNOLOGIE VÝROBY ETHYLENU Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

 

Cíl projektu: Cílem je návrh dvou technologických postupů výroby ethylenu ze surovin vyráběných z přeměn biomasy tak, aby mohly být integrovány do stávající(ch) velkokapacitní(ch) jednotky(ek) a tím se zlepšila flexibilita těchto jednotek z hlediska surovinového poolu a přispělo se ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto jednotek jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska plnění požadavků ekologické legislativy, očekávaných v budoucnosti.

 

Stručný popis operace: Výzkumný projekt je zaměřen na dvě témata, jejichž společným jmenovatelem je výroba základního petrochemického monomeru ethylenu ze surovin z obnovitelných zdrojů. Prvním tematickým okruhem je výzkum a vývoj vlastního katalyzátoru a tech-nologického postupu výroby ethylenu katalytickou dehydratací ethanolu, získávaného bi-ochemickými postupy z přírodních surovin. Důraz je kladen na flexibilitu a univerzál-nost procesu tak, aby dokázal využívat surovinu (ethanol) mající původ v různých přírod-ních surovinách (např. třtinový cukr, škrob, celulóza i hemicelulóza z různých typů bio-masy), získávanou různými biochemickými postupy. Nový postup je vyvíjen tak, aby byl po finalizaci integrovatelný do stávajícího procesu výroby ethylenu pyrolýzou, se snahou o maximální využití existujících částí technologické linky, zejména separační řady.

Druhým tematickým okruhem projektu je výzkum využití uhlovodíků z deoxygenace rostlinných olejů a živočišných tuků, zejména odpadních (HVO), jakožto surovin pro výrobu ethylenu pyrolýzou. Bude studována jak samostatná pyrolýza těchto uhlovodíků s dlouhými uhlíkovými řetězci, tak jejich kopyrolýza s klasickými surovinami ropného původu. Toto studium je prováděno jak experimentálně s využitím laboratorní mikro-pyrolýzní jednotky, tak pomocí simulací s využitím matematického modelu. 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU V PROGRAMU TRIO. 
​​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL