Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  TRINS/  Podmínky, cíle a funkce TRINS
Velikost textu:  A AA
Podmínky, cíle a funkce TRINS

 

Svaz chemického průmyslu, respektive společnosti sdružené v něm jsou připraveny dobrovolně, v souladu s cíli programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care), poskytovat v rámci svých možností pomoc při mimořádných situacích spojených s přepravou nebo jinými manipulacemi s nebezpečnými látkami na území ČR.
Základem systému je síť regionálních a jednoho republikového centra, která jsou vybavena úměrně deklarovanému stupni poskytované pomoci v rámci TRINS. Pomoc je poskytována výhradně na žádost operačních a informačních středisek HZS (IZS).
Zákonná ustanovení platná v ČR ukládají osobám odpovědným za přepravu nebezpečných látek povinnost označovat příslušná vozidla, nádrže či jiné obaly tak, aby bylo možné jednoduše a rychle identifikovat jejich obsah. Dále musí být k těmto nebezpečným nákladům kromě obvyklých dokumentů přiloženy i pokyny pro případ nehody. V těch musí být uvedeny údaje o možných nebezpečích a o prvních opatřeních pro snížení ohrožení v případě nehody. Standardně je v případě nehody prvotně kontaktován s žádostí o pomoc výrobce, obchodník nebo příjemce zboží.
Mimo tyto standardní informace a postupy nabízí společnosti v rámci činnosti TRINS odborné rady a doporučení nebo přímo na místě nehody poskytnou pomoc dle možností a skutečné situace, a to především pro případy. kdy:

 

  • výrobce, případně obchodníka není možné rychle kontaktovat
  • výrobcem je jedna ze společností zapojených do činnosti TRINS a z důvodů vzdálenosti či jiného nebezpečí z prodlení je to výhodnější
  • nebezpečný náklad je importován nebo pouze převážen a kontakt do zahraničí je obtížný nebo opět hrozí jiné nebezpečí z prodlení
  • doklady, označení a další informace jsou v místě nehody nedostupné, zničené či nečitelné.

Výše zmíněnou pomoc poskytnou společnosti zapojené do činnosti TRINS v závislosti na naléhavosti, druhu nehody a nebezpečí hrozícího z místa nehody v následujících stupních:

 

1. stupeň
Telefonická porada
- podání informace, konzultace či porada odborníkem - specialistou pomocí telefonu.
Jedná se o předávání specifických informací (především v případě, kdy není výrobce, obchodník nebo příjemce nebezpečné látky k dosažení) ze strany požádané společnosti TRINS, která potřebnými znalostmi o dané nebezpečné látce (viz přehledy látek) disponuje. Tyto informace budou předány veliteli zásahu dle popsané situace a podle nejlepšího vědomí. Rady a doporučení jsou poskytovány tak dlouho, než je dosažen příslušný výrobce, obchodník nebo příjemce, který pak přebere poradenství.

 

 

2. stupeň
Porada v místě zásahu (nehody)
- vyslání odborníka - specialisty do místa zásahu (nehody) v co nejkratší možné době od požádání, přičemž způsob přepravy do místa zásahu bude z důvodu nebezpečí z prodlení vždy dohodnut dle konkrétní situace a řešen buď prostředky HZS (IZS), nebo příslušné požádané společnosti TRINS.
V případě velké vzdálenosti od místa nehody, anebo při nedosažitelnosti výrobce, obchodníka či příjemce nebezpečné látky poskytne blíže ležící středisko TRINS (společnost) dle možností poradenství vlastními odborníky a na základě vlastních znalostí a nejlepšího vědomí (viz přehledy látek).

 

 

3. stupeň
Praktická pomoc v místě zásahu (nehody)
- vyslání sil a prostředků do místa zásahu v co nejkratší možné době od požádání k poskytnutí praktické pomoci při likvidaci mimořádné události.
Praktická pomoc silami a prostředky společností začleněných v TRINS je poskytnuta jen na základě žádosti prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS (IZS). Je poskytována konkrétními středisky TRINS pro vymezený počet nebezpečných látek (viz přehledy látek).
Střediska TRINS mají právo odmítnout poskytnutí této praktické pomoci, a to v případě již probíhajícího řešení mimořádné události v areálu vlastní společnosti, již probíhajícího nasazení sil a prostředků mimo areál společnosti nebo pokud by byla poskytnutím sil a prostředků v daném okamžiku vážně ohrožena bezpečnost jejich vlastních provozů.
Při respektování těchto podmínek informuje velitel vyslaných sil TRINS v místě zásahu (nehody) velitele zásahu dle svých věcných znalostí a podporuje ho silami a prostředky poskytnutými dle možností TRINS.

 

 

Preventivní opatření
Funkce systému TRINS nespočívá pouze v řešení krizových situací, které mohou vzniknout při přepravě nebezpečných látek, ale v rámci jednání členských společností vznikají i návrhy na důležitá preventivní opatření. Jejich úkolem je zabránit vzniku krizových situací nebo v maximální míře eliminovat možné následky nehod.

 

 

Nouzové použití phenothiazinu při přepravě kyseliny akrylové
SYNTHOMER, a.s. Sokolov (regionální středisko č. 9) vytvořila po dohodě s generálním ředitelstvím HZS ČR nejen pro potřeby České republiky, ale též pro případnou potřebu ostatních evropských producentů akrylové chemie, tzv. phenothiazinovou síť. Tvoří ji opěrné jednotky HZS, určené ze systému TRINS k likvidaci chemických havárií. Těmto jednotkám dodala firma SYNTHOMER, a.s. (dříve HEXION, a.s.) v průběhu července 1998 potřebné množství phenothiazinu spolu s návodem k jeho použití.

 

 

Zdůvodnění:
Při přepravě kyseliny akrylové může dojít k poruše dopravního prostředku, nehodě apod. s následným poklesem teploty u přepravované kyseliny akrylové pod bod jejího tuhnutí (+ 12,6 °C ) s možností tzv. vypadnutí inhibitoru polymerace použitého při výrobě. Kyselina akrylová tak zůstává prakticky neinhibovaná a je náchylná k neřízené exotermní polymeraci, při které nelze vyloučit možnost vzplanutí, popř. výbuchu s následným destrukčním účinkem. V těchto případech je potřebná dodatečná stabilizace inhibitorem polymerace s vysokou účinností, a tím je právě phenothiazin. Úspěšnost zásahu je závislá především na jeho rychlosti. Tu jsou vzhledem k poloze a k vybavení schopné provést právě opěrné jednotky HZS.
Společnost SYNTHOMER, a.s. zajišťuje též výměnu inhibitoru po ukončení doby jeho skladovatelnosti (dva roky) a stará se o aktualizaci této problematiky na základě nejnovějších zkušeností a poznatků.

 

 

Ručení a odpovědnost

 

Společnosti zapojené do činnosti v rámci TRINS poskytují plánovanou pomoc na vyžádání dle uvedených stupňů a dle nejlepších znalostí v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému nebo v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jakákoliv jejich účast při zásahu a likvidaci neznamená změnu odpovědnosti státních složek (HZS, IZS). Tato odpovědnost se vztahuje i na případně vzniklé škody třetím subjektům. Středisko TRINS nenese odpovědnost za případně vzniklé škody během zásahu či likvidace mimořádné situace, veškeré požadavky na náhradu škod třetím osobám se řeší v souladu s výše uvedenými zákony.

 

Náhrada výdajů nebo škod vzniklých společnosti zapojené do činnosti TRINS
Pomoc 1. stupně - porada na dálku pomocí telefonu se poskytuje ze strany střediska TRINS bezplatně.
Náhrada výdajů či případných vzniklých škod nebo úrazů při poskytnutí pomoci 3. stupně (nebo případně 2. stupně) ze strany požádané společnosti zapojené do činnosti v rámci TRINS bude řešena v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o IZS dle ustanovení § 29 a § 30. Činnost členské společnosti TRINS na základě žádosti o pomoc bude považována za poskytnutí osobní a věcné pomoci podle § 23 odst. 2 písmeno a) zákona o IZS.

 

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL