Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Pohonné hmoty/  Benzíny/  Bezolovnatý automobilový benzín BA 95
Velikost textu:  A AA
Bezolovnatý automobilový benzín BA 95

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.
 

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 228+A1


Specifikace

Parametr ​BA 95
Oktanové číslo VM, min. 95
Oktanové číslo MM, min. 85
Vzhled čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg/m3 720 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5
Destilační zkouška  
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 22 - 50
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 24 - 52
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 72
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75
- konec destilace - °C, max. 210
Tlak nasycených par – kPa léto (22.4. – 30.9.) 45 - 60
Tlak nasycených par – kPa zima (16.11. – 21.3.) 60 - 90
​Tlak nasycených par – kPa přechodové jarní období (22.3. – 21.4.) ​50 - 80
​Tlak nasycených par – kPa přechodové podzimní období (1.10. – 15.11.) ​50 - 90
Index těkavosti od 1.10. do 15.11. (přechodové podzimní období), max. 1164
​Index těkavosti od 22.3. do 21.4. (přechodové jarní období), max.  ​1064
Oxidační stabilita - minuty, min. 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné
Obsah síry - mg/kg, max. 10
Obsah pryskyřic (promyté) – mg/100ml, max. 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18
Obsah kyslíku - % (m/m), max. 3,7
​Obsah ethanolu - % (V/V), max. ​10
​Ethery (5 nebo více C atomů), % (V/V) max. ​22

Pozn.: léto 22.4.-30.9., zima 16.11.-21.3., přechodové období 22.3.-21.4. a 1.10.-15.11.

Použ​ití

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou.
 

Balení, skl​adování, doprava

Bezolovnaté automobilové benzíny se dodávají v železničních a silničních cisternových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*
 

Dopravní znač​ení

RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33
 

Základní bez​pečnostní údaje

Bezolovnaté benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

*Zákon č. 185/2001 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​​​​​​
​​​​​​​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní​ list​

 

Dodací podmínky
  

Obchodní kontakty

paliva@orlenunipetrol.cz ​
+420 226 841 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL