Velikost textu:  A AA
DCPD


Charak​teristika

Dicyklop​entadien je bezbarvý až nažloutlý kapalný uhlovodík z pyrolýzy uhlovodíkových frakcí s charakteristickým zápachem. DCPD je velice reaktivní látka, obsahuje stabilizátor/inhibitor tvorby peroxidů. Při teplotě 160°C se zpětně rozkládá na dvě molekuly cyklopentadienu - monomeruje.

Produkt je klasifiko​ván jako nebezpečná látka ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pou​žití

Látka DCPD je určena pro průmyslová použití jako meziprodukt, pro výrobu a zpracování polymeru. Pouze pro profesionální uživatele. Látku lze použít pro výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě lepidel, barviv, automobilových a lodních komponentů, optických vláken, speciálních čoček, lékařských komponent, obalových materiálech či sanitárních výrobcích do kuchyní a koupelen a podobně. Produkt byl registrován jako jednosložková látka, dle nařízení (ES) č. 1907/2006.

S​pecifikace

​Ukazatel jakosti ​Jednotka DCPD ​82% ​DCPD 92% ​DCPD 94% ​Metoda​ stanovení
​DCPD​ ​% hm. ​min. 82 ​min. 92 ​min. 94 ​LP-LAB-07
​CPD (cyklopentadien) ​% hm. ​max. 0,05 ​max. 0,05 ​max. 0,05 ​​LP-LAB-07
​Benzen ​ppm hm. ​max. 300 ​max. 100 ​max. 100 ​LP-LAB-07
​Toluen ​ppm hm. ​max. 300 ​max. 100 ​max. 100 ​LP-LAB-07
​C10 kodimery lehčí (s b.v. nižším než DCPD) ​% hm. ​max. 7 ​max. 7 ​max. 5 ​LP-LAB-07
​Trimery ​% hm. ​max. 0,1 ​max. 0,1 ​max. 0,1 ​​LP-LAB-07
Inhibitor BHT / TBC (butylhydroxytoluen / p-terc-butylkatechol)
​ppm hm. ​100 - 200 ​100 - 200 ​100 - 200 ​LP-LAB-07
​Peroxidy ​ppm hm. ​max. 15 ​max. 15 ​max. 15 ​Polarograficky
​Voda ​ppm hm. max. 300 ​max. 200 ​max. 200 ​ČSN ISO 760
​Síra ​ppm hm. ​max. 20 ​max. 20 ​max. 20 ​ČSN EN ISO 20847
​Barva ​APHA ​max. 120 ​max. 100 ​max. 100 ASTM D1209

Bal​ení, doprava, skladování

Produkt je plněn do autocisteren nebo tank kontejnerů na silničních podvozcích. Produkt se doporučuje skladovat v obalech z měkké nebo nerezové oceli, na chladném dobře větraném místě s účinným odsáváním mimo dosah zdrojů tepla a všech zdrojů vznícení. Pevné skladovací obaly (nádoby, kontejnery) a souvisejícího zařízení by měly být uzemněny a preventivně zabezpečeny proti případnému hromadění statické elektřiny. Podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s DCPD jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobce.​

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Beata Zajícová
Manažer pro klíčové klienty
+420 226 841 474
Beata.Zajicova@orlenunipetrol.cz​​​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL